Aktuální trendy

By | 27. 5. 2015

Předmět Aktuální trendy je vzdělávací modul, který je určen pro střední, vyšší i vysoké školy. Je koncipován jako bloková výuka formou čtyřhodinových tematických seminářů.

Cíl modulu:

Modul se zabývá společenskými i technologickými vlivy na osobní angažovanost a místo v životě i profesi.  Jeho smyslem je pomoci studentům při hledání vlastní životní i profesní cesty.

Z povahy předmětu je dáno, že se zabývá tím, co je zrovna aktuální  a že je průřezový. V současné době to mohou být například v marketingu témata jako crowdfunding, v managementu peer to peer organizace, v oblasti životního stylu – zdravá výživa, móda, v sociologii patologické jevy jako je radikalizace, v ekonomice internetová platební síť bitcoin, v technologiích vynálezy a inovace 3d tisku, biotechnologie, informační technologie, v oblasti aplikované psychologie pozitivní psychologie, mezigenerační spolupráce, genderová problematika, celá oblast komunikace a interpersonálních vztahů, rovnováha práce a života, apod..

Předmět si všímá relevantních námětů, které tvoří společný kontext z hlediska společnosti, osobnosti, nových technologií, apod. Obsah předmětu předpokládá variabilitu a vývoj. Rozvíjí schopnost reagovat, vyhledávat, všímat si a formulovat zárodky trendů, hodnotové i civilizační změny.

Hlavní tematické bloky:

  1. Životní styl (definice stylu, alternativní styl, zdravý životní styl, faktory, které ovlivňují životní styl)
  2. Rozvoj jedince (sebepojetí, flow, konstrukty štěstí, well-being, kreativita, mindfulness, interpersonální témata,)
  3. Sociální patologie (závislosti, vandalismus, kriminalita, týrání, šikana…)
  4. Alternativní umění (druhy, přínos,)
  5. Postmodernismus (New Age, …)
  6. Inovace a technologie (projekty, start upy, sociální inovace, organizace, prostředky)
  7. Management a podnikání (odvětví, konkurenceschopnost, manažerské trendy)
  8. Mezigenerační a genderová problematika (Baby Boomers, Gen X, Y,Z…, genderové role, stereotypy, socializace…),

Povinná literatura:

TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: SLON, 2003. 428 s. ISBN 80-86429-22-9.

CHYTILOVÁ HRABCOVÁ, Kateřina. Životní styl jako nástroj sebeidentifikace mládeže. Olomouc : [s.n.], 2012. 86 s.

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.