Školení, výuka, koučink: Manažerské dovednosti

By | 28. 7. 2015

Akademie žurnalistiky a nových médií

ANOTACE PŘEDMĚTU: Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje přednášky k jednotlivým tématům s praktickým procvičováním přístupů k řešení jednotlivých modelových situací. Využívá přitom praktických příkladů z praxe, při jejichž řešení společně se studenty názorně využívá nabytých manažerských dovedností.

Tématický celek Měsíc Počet hodin
Úvod do modulu: Cíle a vedení předmětu, podmínky jeho ukončení. Práce se zdroji. Úkoly v případě absence.  Firemní prostředí – hodnoty, vize, mise, strategie, plán. Různé druhy firemních misí.Cvičení: Způsob jak definovat hodnoty.Náhradní práce v případě absence: Definice vize, mise a hodnot hypotetické firmy. Září 4
Činnosti manažera:  Definice pojmu manažer. Manažerské funkce, role. Metoda SMART.Cvičení: Sestavení SMART cílů projektu/firmy.Náhradní práce v případě absence: Sestavení SMART cílů projektu/firmy. Září 4
Osobnost manažera: Test: Vlastní manažerské předpoklady.Manažerské dovednosti. Rozdíl mezi manažerem a lídrem.Cvičení: 1) Motivační rozhovor I. (Rozhovor s podřízeným)2) Motivační rozhovor II. (Rozhovor o pracovním stylu)3) Zpětná vazba podřízeného nadřízenému

4) Technika zpětné vazby „Sendvič“

Říjen 4
Time management: Pravidla produktivity. Definice priorit. Koncentrace. Singletasking vs. multitasking. Klíčové návyky.Cvičení: Tvorba vlastního programového plánu.Náhradní práce v případě absence: Prezentace_Time management. Říjen 4
Řízení porad:  Příprava a realizace efektivní porady. Program a cíle. Způsob projednání, účastníci, úloha předsedajícího, technické zajištění. Pravidelné (Regular Meeting) a řešící porady (Task Force, Workshop).  Zásady moderace a moderační techniky. SMART výstupy.Cvičení: Realizace porady s využitím moderačních technik.Náhradní práce v případě absence: Prezentace řízení porad. Listopad 4
Tvůrčí myšlení: Zdroje kreativity. Dva systémy myšlení. Inovace, imaginace, zdůvodňování skrze analogii a metaforu.Evaluace, kategorizace, zdůvodňování skrze logiku, identifikace, interpretace, analýza, popis. Spolupráce, syntéza, integrace a kombinace. Komplexnost, abstrakce a simplifikace.Cvičení: ImprovizaceNáhradní práce v případě absence: Prezentace_Souvislosti mezi kreativním a kritickým myšlením. Prosinec 4
Efektivní komunikace a řešení konfliktů:Klíčové faktory efektivní komunikace. Vizuální myšlení. Konfliktní typy podle R. Bramsona.Cvičení:

  1. Test podle Howarda Gardnera.
  2. Sketchnoting.
  3. Test Richarda Wisemana,
  4. Hraní rolí – konfliktní typy a doporučené reakce
  5. Dominance podle Berit Åse

Náhradní práce v případě absence:

1. Vizualizace příběhu

2. Vytvoření konfliktních situací a reakcí (scének) s využitím R. Bramsonovi typologie.

Prosinec 8

 Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Management a leadership. GRADA. Praha. 2008.

JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. GRADA. Praha. 2006.

 Doporučená literatura:

KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. GRADA. Praha. 2006.

Požadavky kladené na studenty:

K zápočtu 100% účast. V případě absence zpracování tématu formou (prezentace, vizualizace, scénáře).

Poznámka pro studenty: Obsahy a cviční, včetně tématu práce za zameškanou výuku se mohou měnit.

 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.