Školení, výuka, koučink: Manažerské dovednosti

By | 28. 7. 2015

Akademie žurnalistiky a nových médií

ANOTACE PŘEDMĚTU: Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje přednášky k jednotlivým tématům s praktickým procvičováním přístupů k řešení jednotlivých modelových situací. Využívá přitom praktických příkladů z praxe, při jejichž řešení společně se studenty názorně využívá nabytých manažerských dovedností.

Tématický celek Měsíc Počet hodin
Úvod do modulu: Cíle a vedení předmětu, podmínky jeho ukončení. Práce se zdroji. Úkoly v případě absence.  Firemní prostředí – hodnoty, vize, mise, strategie, plán. Různé druhy firemních misí.Cvičení: Způsob jak definovat hodnoty.Náhradní práce v případě absence: Definice vize, mise a hodnot hypotetické firmy. Září 4
Činnosti manažera:  Definice pojmu manažer. Manažerské funkce, role. Metoda SMART.Cvičení: Sestavení SMART cílů projektu/firmy.Náhradní práce v případě absence: Sestavení SMART cílů projektu/firmy. Září 4
Osobnost manažera: Test: Vlastní manažerské předpoklady.Manažerské dovednosti. Rozdíl mezi manažerem a lídrem.Cvičení: 1) Motivační rozhovor I. (Rozhovor s podřízeným)2) Motivační rozhovor II. (Rozhovor o pracovním stylu)3) Zpětná vazba podřízeného nadřízenému

4) Technika zpětné vazby „Sendvič“

Říjen 4
Time management: Pravidla produktivity. Definice priorit. Koncentrace. Singletasking vs. multitasking. Klíčové návyky.Cvičení: Tvorba vlastního programového plánu.Náhradní práce v případě absence: Prezentace_Time management. Říjen 4
Řízení porad:  Příprava a realizace efektivní porady. Program a cíle. Způsob projednání, účastníci, úloha předsedajícího, technické zajištění. Pravidelné (Regular Meeting) a řešící porady (Task Force, Workshop).  Zásady moderace a moderační techniky. SMART výstupy.Cvičení: Realizace porady s využitím moderačních technik.Náhradní práce v případě absence: Prezentace řízení porad. Listopad 4
Tvůrčí myšlení: Zdroje kreativity. Dva systémy myšlení. Inovace, imaginace, zdůvodňování skrze analogii a metaforu.Evaluace, kategorizace, zdůvodňování skrze logiku, identifikace, interpretace, analýza, popis. Spolupráce, syntéza, integrace a kombinace. Komplexnost, abstrakce a simplifikace.Cvičení: ImprovizaceNáhradní práce v případě absence: Prezentace_Souvislosti mezi kreativním a kritickým myšlením. Prosinec 4
Efektivní komunikace a řešení konfliktů:Klíčové faktory efektivní komunikace. Vizuální myšlení. Konfliktní typy podle R. Bramsona.Cvičení:

  1. Test podle Howarda Gardnera.
  2. Sketchnoting.
  3. Test Richarda Wisemana,
  4. Hraní rolí – konfliktní typy a doporučené reakce
  5. Dominance podle Berit Åse

Náhradní práce v případě absence:

1. Vizualizace příběhu

2. Vytvoření konfliktních situací a reakcí (scének) s využitím R. Bramsonovi typologie.

Prosinec 8

 Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Management a leadership. GRADA. Praha. 2008.

JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. GRADA. Praha. 2006.

 Doporučená literatura:

KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. GRADA. Praha. 2006.

Požadavky kladené na studenty:

K zápočtu 100% účast. V případě absence zpracování tématu formou (prezentace, vizualizace, scénáře).

Poznámka pro studenty: Obsahy a cviční, včetně tématu práce za zameškanou výuku se mohou měnit.

 

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.